Názov publikácie: Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár
Autor: Zuzana Dianová
Cena: 17.9 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 Číslo účtu: 1440643012/0200 IČO: 31348262 IČ DPH: SK2020300964
Na stiahnutie:  Príloha

Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a personálnu agendu zamestnanci, ktorí okrem tejto agendy zastrešujú aj iné samosprávne oblasti. Dlhodobo je systém odmeňovania vo verejnej správe nedostatočne pružný, roztrieštený a komplikovaný.

Cieľom tejto publikácie je zrozumiteľným spôsobom vysvetliť jednotlivé ustanovenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tak, aby ich čitateľ vedel použiť pri svojej práci s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, s uvedením praktických príkladov a riešení.

Komentované ustanovenia sú doplnené aj o aktuálnu judikatúru a o súvisiace platné právne predpisy, ktoré sa na jednotlivé paragrafové znenia vzťahujú. V prílohe publikácie možno nájsť aj vzory, ktoré majú poslúžiť ako pomôcka pre aplikačnú prax čitateľa.

Publikácia je písaná z pohľadu praxe v samospráve a je preto určená najmä pre zamestnancov obecných a mestských úradov, ale poslúži ako návod aj pre všetkých ostatných, ktorí pôsobia vo verejnej správe a zaoberajú sa problematikou odmeňovania.

172 s. 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop