Názov publikácie: PRAKTICKÝ SPRIEVODCA ÚČTOVNOU KONSOLIDÁCIOU MIEST A OBCÍ
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
Cena: 27 €
Údaje dodávateľa: RZMOSP, K dolnej stanci 20A, 911 01 Trenčín. IČO: 34006273
Na stiahnutie:  Príloha

 

Termín dodania do 4.6.2021

 

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

V publikácii nájdete tieto témy :

 • organizovanie účtovnej konsolidácie

 • metódy konsolidácie

 • získavanie údajov pre zostavenie účtovnej závierky

 • odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

 • vykazovanie a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v informačnom systéme RISSAM

 • zostavenie agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát

 • súvahové konsolidačné operácie

 • výsledkové konsolidačné operácie

 • konsolidačné tabuľky pre spracovanie konsolidácie v informačnom systéme RISSAM

 • konsolidačné operácie v informačnom systéme RISSAM

 • vzor internej smernice pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky


Objednávka