Názov publikácie: PRAKTICKÝ SPRIEVODCA ÚČTOVNOU KONSOLIDÁCIOU MIEST A OBCÍ
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
Cena: 27 €
Údaje dodávateľa: RZMOSP, K dolnej stanci 20A, 911 01 Trenčín. IČO: 34006273
Na stiahnutie:  Príloha

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

V publikácii nájdete tieto témy :

organizovanie účtovnej konsolidácie

metódy konsolidácie

získavanie údajov pre zostavenie účtovnej závierky

odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

vykazovanie a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v informačnom systéme RISSAM

zostavenie agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát

súvahové konsolidačné operácie

výsledkové konsolidačné operácie

konsolidačné tabuľky pre spracovanie konsolidácie v informačnom systéme RISSAM

konsolidačné operácie v informačnom systéme RISSAM

vzor internej smernice pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky


Objednávka

Na tuto publikácii nie je možné vytvoriť objednávku.