Názov publikácie: Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva – komentár
Autor: Lenka Hmírová
Cena: 39.6 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262
Na stiahnutie:  Príloha

Komentár k aktuálne platnému zneniu zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vypĺňa dlhoročnú medzeru na slovenskom knižnom trhu. Komentár ponúka zrozumiteľný a systematický výklad ustanovení zákona doplnený relevantnou judikatúrou súdov. Pri jednotlivých ustanoveniach komplexne uvádza aj právnu úpravu v rámci súvisiacich právnych predpisov. Súčasťou komentára sú aj vzory najčastejšie používaných dokumentov v praxi, a to v súvislosti s hlásením vzniku mimoriadnej udalosti a riadením záchranných prác.

Komentár je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť, krízových manažérov, špecialistov civilnej ochrany, pracovníkov výkonných jednotiek integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií, ako aj všetkým záujemcov, ktorí sa chcú orientovať v spleti právnych predpisov v oblasti civilnej ochrany.

488 s. 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop