Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Trhové miesta v obciach JUDr. Bohuslav Harviľák 24-09-2019 09:00 24-09-2019 13:30
Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov (2. skupina) Mgr. Katarína Tamášová 25-09-2019 09:00 25-09-2019 13:30
Finančné výkazy Ing. Mária Kasmanová 01-10-2019 09:00 01-10-2019 13:30
Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti) Ing. Iveta Ištoková 08-10-2019 09:00 08-10-2019 13:30
Zúčtovanie dotácií a finančná kontrola Ing. Ingrid Konečná Veverková 11-10-2019 09:00 11-10-2019 13:30
Evidencia obyvateľstva JUDr. Marek Dlapa 15-10-2019 09:00 15-10-2019 13:30
Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a Obchodný zákonník JUDr. Ingrid Ney, PhD. 17-10-2019 09:00 17-10-2019 14:00
Školské stravovanie v obciach, v ROPO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 21-10-2019 09:00 21-10-2019 13:30
Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov JUDr. Helena Spišiaková 22-10-2019 09:00 22-10-2019 13:30
Pracovné stretnutie HK Ing. Ingrid Konečná Veverková 25-10-2019 09:00 25-10-2019 13:30
Osvedčovanie listín a podpisov JUDr. Marek Dlapa 29-10-2019 09:00 29-10-2019 13:30
Verejná obchodná súťaž Mgr. Ladislav Briestenský 05-11-2019 09:00 05-11-2019 13:30
Nakladanie s majetkom obce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 07-11-2019 09:00 08-11-2019 14:00
Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva). Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav JUDr. Marek Maslák, PhD. 12-11-2019 09:00 12-11-2019 13:30
Mzdový účtovník a personalista ŠKOLY Mgr. Katarína Tamášová 14-11-2019 09:00 15-11-2019 14:00
Účtovná závierka v ROPO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 19-11-2019 09:00 19-11-2019 13:30
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 26-11-2019 09:00 26-11-2019 13:30
Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinností Mgr. Vladimír Pirošík 29-11-2019 09:00 29-11-2019 13:30
Kompetencie a vzťah zriaďovateľ – škola - riaditeľ školy - v pracovno-právnej oblasti Mgr. Katarína Tamášová 03-12-2019 09:00 03-12-2019 13:30