Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre OBCE JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 27-05-2019 09:00 27-05-2019 13:30  Pozvánka
Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre ROPO JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 28-05-2019 09:00 28-05-2019 13:30  Pozvánka
Verejné obstarávanie v kocke (2. skupina) Ing. Terézia Nagyová 31-05-2019 09:00 31-05-2019 15:00  Pozvánka
Akreditovaný kurz: Odborná príprava na PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ 03-06-2019 09:00 07-06-2019 16:00  Pozvánka
Zákon o veterinárnej starostlivosti JUDr. Bohuslav Harviľák 11-06-2019 09:00 11-06-2019 13:30
Kurz nového riaditeľa školy Mgr. Katarína Tamášová 12-06-2019 09:00 13-06-2019 14:00
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch OBCÍ Mgr. Katarína Tamášová 14-06-2019 09:00 14-06-2019 14:00
NOVÝ zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mgr. Katarína Tamášová 18-06-2019 09:00 18-06-2019 13:30
Postup pri riešení sťažnosti a petície Ing. Oxana Hospodárová 19-06-2019 09:00 19-06-2019 13:30
,,pripravujeme,, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD 20-06-2019 09:00 20-06-2019 14:00
TRENČÍN - AKREDITOVANÝ KURZ: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC A ICH ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE Ing. Terézia Urbanová 09-09-2019 08:30 17-09-2019 15:30  Pozvánka
Financovanie regionálneho školstva Ing. Janka Sládečková 10-09-2019 09:00 10-09-2019 13:30
,,pripravujeme,, seminár pre účtovníčky (2-dňový) Ing. Terézia Urbanová + ,,pripravujeme,, 12-09-2019 10:00 13-09-2019 13:30
Všeobecne záväzné nariadenia JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 17-09-2019 09:00 17-09-2019 13:30
Výrub drevín JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 18-09-2019 09:00 18-09-2019 13:30
,,Psy,, JUDr. Bohuslav Harviľák 24-09-2019 09:00 24-09-2019 13:30
Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov Mgr. Katarína Tamášová 25-09-2019 09:00 25-09-2019 13:30
Finančné výkazy Ing. Mária Kasmanová 01-10-2019 09:00 01-10-2019 13:30
Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti) Ing. Iveta Ištoková 08-10-2019 09:00 08-10-2019 13:30
Zúčtovanie dotácií a finančná kontrola Ing. Ingrid Konečná Veverková 11-10-2019 09:00 11-10-2019 13:30
Evidencia obyvateľstva JUDr. Marek Dlapa 15-10-2019 09:00 15-10-2019 13:30
Daňové exekučné konanie JUDr. Ingrid Ney, PhD. 17-10-2019 09:00 17-10-2019 14:00
,,pripravujeme,, 18-10-2019 09:00 18-10-2019 13:30
,,pripravujeme,, Ing. Terézia Urbanová 21-10-2019 09:00 21-10-2019 13:30
Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov JUDr. Helena Spišiaková 22-10-2019 09:00 22-10-2019 13:30
Pracovné stretnutie HK Ing. Ingrid Konečná Veverková 25-10-2019 09:00 25-10-2019 13:30
Osvedčovanie listín a podpisov JUDr. Marek Dlapa 29-10-2019 09:00 29-10-2019 13:30
Verejná obchodná súťaž Mgr. Ladislav Briestenský 05-11-2019 09:00 05-11-2019 13:30
Nakladanie s majetkom obce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 07-11-2019 09:00 08-11-2019 14:00
Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva). Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav JUDr. Marek Maslák, PhD. 12-11-2019 09:00 12-11-2019 13:30
Mzdový účtovník a personalista ŠKOLY Mgr. Katarína Tamášová 14-11-2019 09:00 15-11-2019 14:00
Účtovná závierka v ROPO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 19-11-2019 09:00 19-11-2019 13:30
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 26-11-2019 09:00 26-11-2019 13:30
Kompetencie riaditeľ a starosta Mgr. Katarína Tamášová 03-12-2019 09:00 03-12-2019 13:30