Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Ing. T. Urbanová, Ing. M. Majorová, PhD. Príloha
Diár samosprávy 2020 AVS Príloha
Praktická príručka pre kronikárov Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová Príloha
MIESTNA SAMOSPRÁVA – Základné princípy fungovania III. kolektív autorov AVS

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Riadenie školy a školského zariadenia, 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o regionálnej investičnej pomoci – praktický komentár Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená Príloha
Zákon o odpadoch – komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Mzdy profesionálne, 2. vyd. Iveta Matlovičová Príloha
Osobitosti v mzdovej učtárni Iveta Matlovičová Príloha
Zákon o pozemkových spoločenstvách – komentár Marek Maslák, Róbert Jakubáč Príloha
Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ingrid Konečná Veverková Príloha
Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku Marek Švec a kol. Príloha
Metodický deň učiteľov Oľga Pivarníková Príloha
Zákon o obecnom zriadení - komentár JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (3.aktualizované vydanie) Mária Stanislavová Príloha
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných údajov Praktický komentár Tatiana Valentová, Martin Birnstein, Ján Golais Príloha
Materská škola – organizácia a manažment 2. doplnené a aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o ochrane prírody a krajiny - komentár Beáta Múčková, Boris Balog, Ján Jenčo, Michal Kiča Príloha
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Nakladanie s majetkom obce Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
Ekonomika školy a školského zariadenia Ing. Ingrid Veverková
Slobodný prístup k informáciám v samospráve JUDr. Artúr Soldán
Kompetenčné právo v samospráve. Konfliktné oblasti. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár JUDr. Peter Strapáč
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia Anna Bohmerová, Mária Stanislavová
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár JUDr. Peter Strapáč, PhD. - JUDr. Štefan Tomáš
Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie) Ingrid Konečná Veverková
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Ingrid Konečná Veverková
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková
Pracovnoprávne vzťahy v školstve Jarmila Belešová
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová
Susedské spory v obci JUDr. Helena Spišiaková
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Ing. Ingrid Konečná Veverková
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - komentár Marek Domin
Nové pravidlá ochrany osobných údajov Mgr. Tatiana Valentová, JUDr. Jana Žuľová, JUDr. Marek Švec

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha