Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., miestny poplatok za rozvoj (daň z nehuteľnosti) Ing. Iveta Ištoková 17-10-2019 09:00 17-10-2019 14:00  Pozvánka
KOMPETENCIE A VZŤAH ZRIAĎOVATEĽ - ŠKOLA V PRACOVNOPRÁVNEJ OBLASTI Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 18-10-2019 09:00 18-10-2019 14:00  Pozvánka
FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/mestom Ing. Mária Kasmanová 24-10-2019 09:00 24-10-2019 14:00  Pozvánka
ZÁKON Č. 253/1998 Z. z. O HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SR A REGISTRI OBYVATEĽOV SR JUDr. Marek Dlapa 07-11-2019 09:00 07-11-2019 14:00  Pozvánka
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ pri nakladaní s majetkom obce Mgr. Ladislav Briestenský 12-11-2019 09:00 12-11-2019 13:00  Pozvánka
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V IV.Q roku 2019, príprava na rok 2020 Ing. Pavol Kukučka 15-11-2019 09:00 15-11-2019 14:00  Pozvánka
VÝRUB DREVÍN JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 19-11-2019 09:00 19-11-2019 14:00
Účtovná závierka za rok 2019 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová 22-11-2019 09:00 22-11-2019 14:00  Pozvánka
Účtovná závierka za rok 2019 PRE OBCE A MESTÁ Ing. Terézia Urbanová 28-11-2019 09:00 28-11-2019 14:00  Pozvánka