Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v aktuálnej praxi samosprávy
Mgr. Vladimír Pirošík, advokát 07.02.2023 09:00 07.02.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
2 dňový KURZ: Základy verejného obstarávania I. časť (10.02.2023) II. časť (17.02.2023)
JUDr. Katarína Mrázová 10.02.2023 09:00 17.02.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
POSTUPY ÚČTOVANIA OD 01.01.2023 PRE OBCE, MESTÁ, VÚC, ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Ing. Ladislav Zakhar, PhD. 14.02.2023 09:00 14.02.2023 14:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO v roku 2023 pre obce, mestá/VÚC a pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou/mestom/VÚC
Ing. Terézia Urbanová 16.02.2023 09:00 16.02.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA ÚRADU v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, eGovernment podania a rozhodnutia v el. schránke)
Ing. Erika Kusyová 16.02.2023 09:00 16.02.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023 pre obce, mestá a VÚC
Ing. Terézia Urbanová 07.03.2023 09:00 07.03.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Zákon o pohrebníctve v praxi samospráv – SPRAVOVANIE CINTORÍNOV
Ladislav STRÍŽ, Vladimír ECKER 09.03.2023 09:00 09.03.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, mestom a VÚC
Ing. Terézia Urbanová 14.03.2023 09:00 14.03.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
KONZULTÁCIE k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. a zákonu o miestnom poplatku za rozvoj
Ing. Iveta Ištoková 21.03.2023 09:00 21.03.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024
PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 22.03.2023 09:00 22.03.2023 14:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy z oblasti správy miestnych daní a poplatkov
Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 22.03.2023 10:00 24.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Postupy účtovania v NEZISKOVEJ účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
Ing. Jana Vršková, špecialista pre účtovníctvo n.o. 24.03.2023 09:00 24.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO OBCE – zmeny a nové povinnosti v roku 2023
Ing. Peter Gallovič 28.03.2023 09:00 28.03.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci + INFORMÁCIE O PRECHODE KOMPETENCIÍ z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy
JUDr. Helena Spišiaková 30.03.2023 09:00 30.03.2023 13:00  Pozvánka