Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - ZMENY V ODMEŇOVANÍ pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 18-09-2019 09:00 18-09-2019 14:00  Pozvánka
OBCE - ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA BEZ PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY - ZMENY V ODMEŇOVANÍ pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 19-09-2019 09:00 19-09-2019 14:00  Pozvánka
ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/mestom Ing. Terézia Urbanová 04-10-2019 09:00 04-10-2019 14:00  Pozvánka
Veterinárny zákon - ODCHYT PSOV a ČIPOVANIE JUDr. Bohuslav Harviľák 15-10-2019 09:00 15-10-2019 13:00  Pozvánka
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., miestny poplatok za rozvoj (daň z nehuteľnosti) Ing. Iveta Ištoková 17-10-2019 09:00 17-10-2019 14:00  Pozvánka
FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/mestom Ing. Mária Kasmanová 24-10-2019 09:00 24-10-2019 14:00  Pozvánka
EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA JUDr. Marek Dlapa 07-11-2019 09:00 07-11-2019 14:00
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ pri nakladaní s majetkom obce Mgr. Ladislav Briestenský 12-11-2019 09:00 12-11-2019 13:00
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V IV.Q roku 2019, príprava na rok 2020 Ing. Pavol Kukučka 15-11-2019 09:00 15-11-2019 14:00
VÝRUB DREVÍN JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 19-11-2019 09:00 19-11-2019 14:00
Účtovná závierka za rok 2019 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová 22-11-2019 09:00 22-11-2019 14:00
Účtovná závierka za rok 2019 PRE OBCE A MESTÁ Ing. Terézia Urbanová 28-11-2019 09:00 28-11-2019 14:00