Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
NITRA: Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá , VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 20-07-2020 09:00 28-07-2020 16:00
Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá , VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 08-09-2020 08:30 17-09-2020 15:00  Pozvánka
Aktuálna legislatíva na OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) - v praxi samospráv a škôl Mgr. Vladimír Pirošík 08-09-2020 09:30 08-09-2020 15:00
ŠKOLY, školské zariadenia - ŠPECIFIKÁ ZARAĎOVANIA A ODMEŇOVANIA /nie len/ pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 09-09-2020 09:30 09-09-2020 15:00
ZÁKON O ODPADOCH a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020 Ing. Peter Gallovič 18-09-2020 09:00 18-09-2020 14:00
OBCE/MESTÁ: Pôsobnosť zákonov: Z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, Z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Juraj Fíba, riaditeľ odboru verejnej služby, Úrad vlády SR 24-09-2020 09:30 24-09-2020 15:00
REGISTER ADRIES - aplikačná prax a referenčnosť Ing. Juraj Muravský 29-09-2020 09:30 29-09-2020 15:00
ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV V SAMOSPRÁVE Mgr. Ladislav Briestenský 01-10-2020 09:00 01-10-2020 14:00
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., miestny poplatok za rozvoj (daň z nehnuteľnosti) Ing. Iveta Ištoková 06-10-2020 09:30 06-10-2020 15:00
Pohľadávky a záväzky podľa Postupov účtovania pre obce, mestá a ich RO a PO Ing. Terézia Urbanová 12-10-2020 09:30 12-10-2020 15:00
DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE - Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Obchodný zákonník JUDr. Ingrid Ney, PhD. 14-10-2020 09:30 14-10-2020 15:00
WEBOVÉ SÍDLO inštitúcie verejnej správy (obce, mestá a nimi zriadené RO a PO) Ing. Erika Kusyová 15-10-2020 09:30 15-10-2020 15:00
MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA vo IV. Q. roku 2020 Ing. Pavol Kukučka 27-10-2020 09:30 27-10-2020 15:00
OBCE/MESTÁ a ich RO a PO: Proces zostavenia rozpočtu... Programový rozpočet Ing. Mária Kasmanová 29-10-2020 09:30 29-10-2020 15:00
Trenčín: Akreditovaný kurz: Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ 02-11-2020 09:00 06-11-2020 15:30  Pozvánka
Účtovná závierka k 31.12.2020 pre RO a PO Ing. Terézia Urbanová 09-11-2020 09:30 09-11-2020 15:00
Najčastejšie chyby pri plnení informačných zákonných povinností v samospráve Mgr. Vladimír Pirošík 10-11-2020 09:30 10-11-2020 15:00
SPRÁVA REGISTRATÚRY v kocke pre obce, mestá a ich RO a PO PhDr. Verona Nováková 19-11-2020 09:30 19-11-2020 15:00
Účtovná závierka k 31.12.2020 PRE OBCE A MESTÁ Ing. Terézia Urbanová 26-11-2020 09:30 26-11-2020 15:00
SUSEDSKÉ SPORY, SŤAŽNOSTI, PETÍCIE - úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 03-12-2020 09:30 03-12-2020 15:00