Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE SEMINÁR: INVENTARIZÁCIA MAJETKU, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE INVETARIZÁCIE od 01.01.2022 Ing. Terézia Urbanová, audítor 27.09.2022 09:00 27.09.2022 13:00  Pozvánka
!!! SEMINÁR PREZENČNE !!! INVENTARIZÁCIA MAJETKU, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE INVENTARIZÁCIE od 01.01.2022 Ing. Terézia Urbanová 29.09.2022 09:00 29.09.2022 15:00
Celoslovenský ONLINE SEMINÁR: Daň z pridanej hodnoty v územnej samospráve Ing. Mária Brániková, audítor, daňový poradca, znalec 29.09.2022 09:00 29.09.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR: Proces ZOSTAVENIA ROZPOČTU, jeho schválenie a zmeny, PROGRAMOVÝ ROZPOČET. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 Ing. Mária Kasmanová 04.10.2022 09:00 04.10.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Kyberšikana na školách 06.10.2022 09:00 06.10.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR: MIESTNE DANE a poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj (daň z nehnuteľností) Ing. Iveta Ištoková 11.10.2022 09:00 11.10.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá, VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. Ing. Terézia Urbanová 13.10.2022 09:00 13.10.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR: USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE obecného/mestského zastupiteľstva - PRÍPRAVA A PRIEBEH Mgr. Ladislav Briestenský 18.10.2022 09:00 18.10.2022 13:00
ONLINE KONZULTAČNÝ SEMINÁR pre MZDÁRKY - Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce/mesta RNDr. Jana Motyčková 20.10.2022 09:00 20.10.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR: ORGANIZAČNÝ PORIADOK ŠKOLY so zapracovanými novými vyhláškami v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 25.10.2022 09:00 25.10.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR: ZODPOVEDNÁ OSOBA - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 08.11.2022 09:00 08.11.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR: Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2022 Ing. Terézia Urbanová 22.11.2022 09:00 22.11.2022 13:00
!!! SEMINÁR PREZENČNE!!! Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2022 Ing. Terézia Urbanová 25.11.2022 09:00 25.11.2022 15:00
ONLINE SEMINÁR: MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA vo 4.Q roku 2022 Ing. Pavol Kukučka 29.11.2022 09:00 29.11.2022 13:00
ONLINE 2-DŇOVÝ SEMINÁR: Právne základy územnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 01.12.2022 09:00 02.12.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR: Účtovná závierka pre obce, mestá a VÚC k 31.12.2022 Ing. Terézia Urbanová 06.12.2022 09:00 06.12.2022 13:00
!!! SEMINÁR PREZENČNE !!! Účtovná závierka pre obce, mestá a VÚC k 31.12.2022 Ing. Terézia Urbanová 08.12.2022 09:00 08.12.2022 15:00