Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE SEMINÁR: Inventarizácia majetku, záväzkova rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z hľadiska účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.20 Ing. Terézia Urbanová 27.09.2022 09:00 27.09.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Ing. Mária Kasmanová 04.10.2022 09:00 04.10.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Kyberšikana na školách - POMOC, VZDELÁVANIE, PREVENCIA Mgr. Roman BENDÍK osobnyudaj.sk 06.10.2022 09:00 06.10.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z. Ing. Iveta Ištoková 11.10.2022 09:00 11.10.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. Ing. Terézia Urbanová 13.10.2022 09:00 13.10.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh Mgr. Ladislav Briestenský 18.10.2022 09:00 18.10.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: VOĽBY 2022 Z POHĽADU MZDOVEJ UČTÁRNE OBCE, MESTA RNDr. Jana Motyčková 20.10.2022 09:00 20.10.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Organizačný poriadok školy so zapracovanými novými vyhláškami v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 25.10.2022 09:00 25.10.2022 14:00  Pozvánka
Dlhodobý majetok a drobný majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 Ing. Terézia Urbanová 27.10.2022 08:30 27.10.2022 14:00  Pozvánka