Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Novela zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.10.2019, zmeny od 1.1.2020 a od 1.1.2021 PhDr. Ivana Kružliaková, PhD. 24-01-2020 08:30 24-01-2020 14:00  Pozvánka
Aktuálne témy z verejného obstarávania Ing. Marcela Turčanová, Mgr. Karol Meliška 31-01-2020 08:30 31-01-2020 14:00  Pozvánka
Postupy účtovania a IUZ obcí a ROPO. Poznámky IÚZ za rok 2019 Ing. Ladislav Zakhar 07-02-2020 08:30 07-02-2020 14:00  Pozvánka
Prebiehajúce ročné zúčtovania dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020 Ing. Pavol Kukučka 25-02-2020 08:30 25-02-2020 14:00  Pozvánka
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 02-03-2020 08:30 02-03-2020 14:00  Pozvánka
Egovernment v praxi Ing. Erika Kusyová 13-03-2020 08:30 13-03-2020 14:00  Pozvánka
Prvé praktické skúsenosti samospráv s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) Mgr. Vladimír Pirošík 20-03-2020 08:30 20-03-2020 14:00  Pozvánka
Webové sídlo inštitúcie verejnej správy Ing. Erika Kusyová 27-03-2020 08:30 27-03-2020 14:00  Pozvánka
Zákon 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné Ing. Adela Gašparovičová 03-04-2020 08:30 03-04-2020 14:00  Pozvánka
Program konzultačného semináru k miestnym daniam a poplatkom Ing. Iveta Ištoková 24-04-2020 08:30 24-04-2020 14:00  Pozvánka