Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE SEMINÁR - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová 09-03-2021 09:00 09-03-2021 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová 16-03-2021 09:00 16-03-2021 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Novela zákona o finančnej kontrole Ing. Ingrid Konečná Veverková 19-03-2021 09:00 19-03-2021 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Konzultačný seminár k z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v z.n.p. a k z.č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení z.č. 375/2016 Z.z. Ing. Iveta Ištoková 23-03-2021 09:00 23-03-2021 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - určovanie súpisných a orientačných čísel Ing. Juraj Muravský 25-03-2021 09:00 25-03-2021 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Novela Zákonníka práce a aktuálne informácie pre mzdárky Ing. Pavol Kukučka 30-03-2021 09:00 30-03-2021 14:00  Pozvánka
Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou ako druhom majetku obce JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 13-04-2021 09:00 13-04-2021 14:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácií z rozpočtu obce Ing. Ingrid Konečná Veverková 30-04-2021 09:00 30-04-2021 14:00  Pozvánka
TRNAVA: Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 01-07-2021 08:30 08-07-2021 15:00  Pozvánka