Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Video seminár
SPRÁVA REGISTRATÚRY pre začiatočníkov v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách (od A po Z)
PhDr. Verona Nováková, PhD. 13.03.2023 10:00 31.03.2023 23:00  Pozvánka
Online seminár
Predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024
PhDr. Hajdúková Viera, Phd. 22.03.2023 09:00 22.03.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy z oblasti správy miestnych daní a poplatkov
Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney 22.03.2023 10:00 24.03.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Postupy účtovania v NEZISKOVEJ účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
Ing. Jana Vršková, špecialista pre účtovníctvo n.o. 24.03.2023 09:00 24.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Odpadové hospodárstvo obce – zmeny a nové povinnosti v roku 2023
Ing. Peter Gallovič 28.03.2023 09:00 28.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
OHLASOVANIE drobných stavieb obci a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady
JUDr. Helena Spišiaková 30.03.2023 09:00 30.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Z. č. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskyt. služieb na trhových miestach a Z. č. 455/91 Z.z. o živnostenskom podnikaní ... TRHOVISKÁ, TRŽNICE, JARMOKY
JUDr. Bohuslav Harviľák 05.04.2023 09:00 05.04.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce / mesta
Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 12.04.2023 09:00 12.04.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente
Ing. Erika Kusyová 13.04.2023 09:00 13.04.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv
Mgr. Vladimír Pirošík, advokát 18.04.2023 09:00 18.04.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP
19.04.2023 10:00 21.04.2023 12:00  Pozvánka
Online seminár
Sociálne služby v podmienkach obcí a miest
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 20.04.2023 09:00 20.04.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Akreditovaný kurz: Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie POHREBISKA.
Ladislav Stríž, Vladimír Ecker 25.04.2023 08:30 28.04.2023 15:00  Pozvánka
Online seminár
Štatút a organizačný poriadok obce
Mgr. Ladislav Briestenský 25.04.2023 09:00 25.04.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
Ing. Miriam Majorová, PhD. 27.04.2023 09:00 27.04.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Záškoláctvo po aktuálnej zmene zákona (názov ešte upresníme)
JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 10.05.2023 09:00 10.05.2023 13:00
Online seminár
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie
PhDr. Verona Nováková, PhD. 11.05.2023 09:00 11.05.2023 13:00
Online seminár
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou
Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 16.05.2023 09:00 16.05.2023 13:00
Prezenčný seminár
PROFESNÝ RAST ZAMESTNANCOV OBCÍ, MIEST, RO, PO (3 PRACOVONÉ SKUPINY: ÚČTOVNÍCI A EKONÓMOVIA, MZDÁRI A PERSONALISTI, OSTATNÍ ZAMESTNANCI ... )
Ing. Terézia Urbanová, audítor, Ing. Pavol Kukučka, ... 22.05.2023 08:00 24.05.2023 15:00  Pozvánka