Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE SEMINÁR - OBCE Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová, audítor 09-03-2021 09:00 09-03-2021 13:00  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR - HLAVNÝ KONTROLÓR - praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021 Ing. Ingrid Konečná Veverková 12-03-2021 08:00 14-03-2021 18:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - RO, PO Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová, audítor 16-03-2021 09:00 16-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom za KO Ing. Iveta Ištoková 23-03-2021 09:00 23-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Určovaníe názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - určovanie súpisných a orientačných čísel Ing. Juraj Muravský 25-03-2021 09:00 25-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE „MZDÁRKY“ Ing. Pavol Kukučka 30-03-2021 09:00 30-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Novela zákona o FINANČNEJ KONTROLE Ing. Ingrid Konečná Veverková 09-04-2021 09:00 09-04-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou ako druhom majetku obce JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 13-04-2021 09:00 13-04-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Aktuálne v sociálnej oblasti - kompetencie obcí a miest PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 20-04-2021 09:00 20-04-2021 13:00
ONLINE SEMINÁR - Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu obce Ing. Ingrid Konečná Veverková 30-04-2021 09:00 30-04-2021 13:00
ONLINE SEMINÁR - OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci JUDr. Helena Spišiaková 04-05-2021 09:00 04-05-2021 13:00
ONLINE SEMINÁR - Predaj výrobkov na trhových miestach z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR JUDr. Bohuslav Harviľák 11-05-2021 09:00 11-05-2021 13:00
ONLINE SEMINÁR - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov Ing. Mária KASMANOVÁ 18-05-2021 09:00 18-05-2021 13:00
TRENČÍN - Akreditovaný kurz: ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová 07-06-2021 08:00 11-06-2021 15:00
ONLINE SEMINÁR - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou Ing. Mária Kasmanová, audítor 15-06-2021 09:00 15-06-2021 13:00
TRNAVA: Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 01-07-2021 08:30 08-07-2021 15:00  Pozvánka