Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Kompetencie a vzťah ZRIADOVATEĽ - ŠKOLA v pracovnoprávnej oblasti Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 23-09-2019 09:00 23-09-2019 13:00  Pozvánka
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v z.n.p. a zákon o miestnom poplatku za rozvoj Ing. Iveta Ištoková 25-09-2019 09:00 25-09-2019 13:00  Pozvánka
Obchodná verejná súťaž – nakladanie s majetkom obce Mgr. Ladislav Briestenský 08-10-2019 09:00 08-10-2019 13:00  Pozvánka
Výrub drevín JUDr. Marian Hoffmann, PhD 09-10-2019 09:45 09-10-2019 14:00  Pozvánka
ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 10-10-2019 09:00 10-10-2019 13:00  Pozvánka
REGISTER ADRIES - referenčnosť a využitie pri SOBD Ing. Juraj Muravský 17-10-2019 09:00 17-10-2019 13:00  Pozvánka
Verejné obstarávanie pre obce, mestá, školy,školské zariadenia a ostatné RO,PO JUDr. Katarína Mrázová 22-10-2019 09:00 22-10-2019 13:00  Pozvánka
Hlásenie pobytu občanov SR - Z.č. 253/1998 Z.z. v z.n.p. JUDr. Marek Dlapa 24-10-2019 09:00 24-10-2019 13:00  Pozvánka
FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO pre obce, mestá a ich RO, PO Ing. Mária Kasmanová 05-11-2019 09:00 05-11-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest RZMOSP JUDr. Marian Hoffmann, PhD 13-11-2019 12:00 15-11-2019 14:00  Pozvánka
RO, PO, ŠKOLY ... - účtovná závierka za rok 2019 Ing. Terézia Urbanová 18-11-2019 10:00 18-11-2019 14:00  Pozvánka
Susedské spory, sťažnosti, petície - úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 21-11-2019 09:00 21-11-2019 13:00  Pozvánka
OBCE - účtovná závierka za rok 2019 Ing. Terézia Urbanová 27-11-2019 09:00 27-11-2019 13:00  Pozvánka
Mzdová účtovníčka IV. Q roku 2019 Ing. Pavol Kukučka 04-12-2019 09:00 04-12-2019 13:00  Pozvánka