Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
Zákon č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy)
Mgr. František Rybárik, kpt. Mgr. Martin Polka 26.09.2023 09:00 26.09.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
NOVÉ PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE OVZDUŠIA (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) SO ZAMERANÍM NA POVINNOSTI OBCÍ A MIEST
Ing. Ľubomír Žiak 03.10.2023 09:00 03.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
V TRENČÍNE: Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.
Ing. Iveta Ištoková 05.10.2023 09:00 05.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
V TRNAVE: PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Ing. Terézia Urbanová, audítor 09.10.2023 08:30 13.10.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.
Ing. Iveta Ištoková 10.10.2023 09:00 10.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
V TRENČÍNE: ZOSTAVENIE ROZPOČTU na roky 2024-2026, Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel
Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 10.10.2023 09:00 10.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
VEĽKÁ NOVELA zákona o MAJETKU OBCÍ OD 1.11.2023
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 12.10.2023 09:00 12.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest
Mgr. Zuzana Dianová 17.10.2023 09:00 17.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ZOSTAVENIE ROZPOČTU na roky 2024-2026, Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel
Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 19.10.2023 09:00 19.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Ekonomické minimum pre POSLANCOV - ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE
Ing. Ingrid Konečná Veverková 20.10.2023 09:00 20.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
V TRENČÍNE: CESTOVNÉ NÁHRADY - praktická aplikácia v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií – EVIDENCIA, ÚČTOVANIE
Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 31.10.2023 09:00 31.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ZODPOVEDNÁ OSOBA - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 09.11.2023 09:00 09.11.2023 13:00
Online seminár
FINANCOVANIE originálnych kompetencií v ŠKOLSTVE v roku 2024
Ing. Ingrid Konečná Veverková 10.11.2023 09:00 10.11.2023 13:00
Online seminár
CESTOVNÉ NÁHRADY - praktická aplikácia v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií – EVIDENCIA, ÚČTOVANIE
Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 14.11.2023 09:00 14.11.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
V TRENČÍNE: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová, audítor 23.11.2023 09:00 23.11.2023 13:00
Online seminár
KONTROLA hospodárenia s majetkom obce a ROPO
Ing. Ingrid Konečná Veverková 24.11.2023 09:00 24.11.2023 13:00
Prezenčný seminár
V TRENČÍNE: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH, MESTÁCH, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová, audítor 01.12.2023 09:00 01.12.2023 13:00
Online seminár
Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová, audítor 08.12.2023 09:00 08.12.2023 13:00
Online seminár
Účtovná závierka v obciach, mestách, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová, audítor 12.12.2023 09:00 12.12.2023 13:00