Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE SEMINÁR - Elektronická schránka v roku 2022 - povinnosti obcí, miest, škôl, školských zariadení, ostatných RO, PO Ing. Erika Kusyová 27-01-2022 09:00 27-01-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2022 PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 01-02-2022 09:00 01-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - HLAVNÝ KONTROLÓR – Ako vykonávať kontroly a spracovávať odborné stanoviská Ing. Ingrid Konečná Veverková 03-02-2022 09:00 03-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Novela daňového poriadku účinná od 1.1.2022 Ing. Adela Gašparovičová 08-02-2022 09:00 08-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy a nimi zriadené RO, PO vrátane škôl a školských zariadení JUDr. Jakub Pavčík 10-02-2022 09:00 10-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv Mgr. Vladimír Pirošík, advokát 14-02-2022 09:00 14-02-2022 13:00  Pozvánka
CELOSLOVENSKÝ ONLINE seminár - pre personalistky a mzdárky na tému: PRACOVNÝ PORIADOK ŠKOLY po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 16-02-2022 09:00 16-02-2022 14:00
ONLINE SEMINÁR - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH - MESTÁCH v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky. Výročná správa. Ing. Terézia Urbanová, audítor 18-02-2022 09:00 18-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Základy elektronizácie pre účtovníkov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií. Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022. Ing. Erika Kusyová 22-02-2022 09:00 22-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Novela zákona o FINANČNEJ KONTROLE (obce, mestá, RO, PO, vrátene škôl, školských zariadení) Ing. Ingrid Konečná Veverková 25-02-2022 09:00 25-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj Ing. Iveta Ištoková 15-03-2022 09:00 15-03-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROZPOČTOVÝCH a PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022... Ing. Terézia Urbanová, audítor 17-03-2022 09:00 17-03-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva pre obce, RO, PO, vrátane škôl, školských zairadení. Ing. Terézia Urbanová, audítor 22-03-2022 09:00 22-03-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - Riadenie materskej školy – nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, Phd. 23-03-2022 09:00 23-03-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021. JUDr. Helena Spišiaková 25-03-2022 09:00 25-03-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny JUDr. Marian Hoffmann PhD. 29-03-2022 09:00 29-03-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO JUDr. Katarína Mrázová 31-03-2022 09:00 31-03-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - VNÚTORNÉ PREDPISY pre oblasť vedenia ÚČTOVNÍCTVA (obce, mestá, RO, PO, školy ...), ich spracovanie a aplikácia v praxi po NOVELE zákon o účtovníctve od 1.1.2022. Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 05-04-2022 09:00 05-04-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - ČIERNE STAVBY v obci, meste JUDr. Helena Spišiaková 07-04-2022 09:00 07-04-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - FINANČNÉ VZŤAHY "OBEC - ŠKOLA" po NOVELÁCH školských zákonov Ing. Ingrid Konečná Veverková 08-04-2022 09:00 08-04-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, mestom Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 12-04-2022 09:00 12-04-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Konzultačný seminár - SUSEDSKÉ SPORY JUDr. Helena Spišiaková 21-04-2022 09:00 21-04-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - OSVEDČOVANIE listín a podpisov na listinách ... JUDr. Marek Dlapa 28-04-2022 09:00 28-04-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - FONDOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE Ing. Ingrid Konečná Veverková 03-05-2022 09:00 03-05-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Pohľadávky a záväzky podľa postupov účtovania (obce, mestá, RO, PO, školy ...) Ing. Terézia Urbanová, audítor 10-05-2022 09:00 10-05-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - "Skladanie účtov pred voľbami" Mgr. Ladislav Briestenský 17-05-2022 09:00 17-05-2022 13:00
Profesný rast zamestnancov obcí a miest Ing. Terézia Urbanová, audítor 23-05-2022 08:00 25-05-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Konzultačný seminár k OBČIANSKOPRÁVNYM NÁMIETKAM V STAVEBNOM KONANÍ JUDr. Helena Spišiaková 24-05-2022 09:00 24-05-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - OCHRANA OSOBNOSTI alias "Blížiace sa voľby a slovná agresivita voči komunálnym politikom" JUDr. Eva Kišidajová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 31-05-2022 09:00 31-05-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - VOLEBNÝ ZÁKON Mgr. Ladislav Briestenský 07-06-2022 09:00 07-06-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - ZÁŠKOLÁCTVO a jeho právne postihovanie JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 10-06-2022 09:00 10-06-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - MAJETOK OBCÍ, RO, PO z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 Ing. Terézia Urbanová, audítor 14-06-2022 09:00 14-06-2022 13:00
Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP 15-06-2022 08:00 17-06-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - ,,Novela zákona č. 211 - INFOZÁKON s účinnosťou od 1.6.,, Mgr. Vladimír Pirošík, advokát 23-06-2022 09:00 23-06-2022 13:00
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce, mestá a ich rozpočtové organizácie Ing. Terézia Urbanová, audítor 24-08-2022 08:00 09-09-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Delimitácia funkcie starostu Mgr. Ladislav Briestenský 20-09-2022 09:00 20-09-2022 13:00
Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP, Považskobystrického ZMO, ZMO JE, J. Bohunice a RZ Podunajsko 21-09-2022 10:00 23-09-2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - INVENTARIZÁCIA MAJETKU, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva Ing. Terézia Urbanová, audítor 27-09-2022 09:00 27-09-2022 13:00