Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
VÝPREDAJ: MIESTNA SAMOSPRÁVA – Základné princípy fungovania III. kolektív autorov AVS

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Katastrálny zákon – komentár 2. vydanie Ondrej Halama Príloha
Manažovanie zmeny v školskom prostredí Vedenie ľudí I. Mária Nogová Príloha
Zákon o obecnom zriadení – komentár 2. vydanie Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Lukáš Tomaš Príloha
Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC. Otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede Ladislav Briestenský Príloha
Výber zamestnancov Právne úskalia obsadzovania pracovných miest Jana Žuľová Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 4.vydanie Mária Stanislavová Príloha
Susedské spory v obci (2.aktualizované a rozšírené vydanie) Helena Spišiaková Príloha
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár Zuzana Dianová Príloha
GDPR v pracovnoprávnej praxi Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov Tatiana Valentová – Jan Horecký – Marek Švec Príloha
Zákon o pohrebníctve - komentár Boris Balog, Zuzana Gálisová Príloha
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva Ladislav Briestenský Príloha
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) Marek Maslák Príloha
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková Príloha
Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia. 2., aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede Mária Stanislavová Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia; 2., aktualizované vydanie Anna Böhmerová, Mária Stanislavová
odborný mesačník ODPADY Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Zákonník práce; Zákon o kolektívnom vyjednávaní; Komentár. I. a II. zväzok Marek Švec, Jozef Toman a kolektív Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o regionálnej investičnej pomoci – praktický komentár Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená Príloha
Zákon o odpadoch – komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Osobitosti v mzdovej učtárni Iveta Matlovičová Príloha
Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ingrid Konečná Veverková Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku Ingrid Konečná - Veverková Príloha
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Nakladanie s majetkom obce Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha