Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Ing. Terézia Urbanová Príloha
DIÁR samosprávy 2020 AVS Príloha
Praktická príručka pre KRONIKÁROV Agáta Krupová; Ľubica Kováčová; Vladimír Pirošík Príloha
MIESTNA SAMOSPRÁVA – Základné princípy fungovania III. kolektív autorov AVS

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Riadenie školy a školského zariadenia, 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o regionálnej investičnej pomoci – praktický komentár Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená Príloha
Zákon o odpadoch – komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Mzdy profesionálne, 2. vyd. Iveta Matlovičová Príloha
Osobitosti v mzdovej učtárni Iveta Matlovičová Príloha
Zákon o pozemkových spoločenstvách – komentár Marek Maslák, Róbert Jakubáč Príloha
Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ingrid Konečná Veverková Príloha
Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku Marek Švec a kol. Príloha
Metodický deň učiteľov Oľga Pivarníková Príloha
Zákon o obecnom zriadení - komentár JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (3.aktualizované vydanie) Mária Stanislavová Príloha
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných údajov Praktický komentár Tatiana Valentová, Martin Birnstein, Ján Golais Príloha
Materská škola – organizácia a manažment 2. doplnené a aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o ochrane prírody a krajiny - komentár Beáta Múčková, Boris Balog, Ján Jenčo, Michal Kiča Príloha
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Nakladanie s majetkom obce Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
Ekonomika školy a školského zariadenia Ing. Ingrid Veverková
Slobodný prístup k informáciám v samospráve JUDr. Artúr Soldán
Kompetenčné právo v samospráve. Konfliktné oblasti. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár JUDr. Peter Strapáč
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia Anna Bohmerová, Mária Stanislavová
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár JUDr. Peter Strapáč, PhD. - JUDr. Štefan Tomáš
Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie) Ingrid Konečná Veverková
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Ingrid Konečná Veverková
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková
Pracovnoprávne vzťahy v školstve Jarmila Belešová
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová
Susedské spory v obci JUDr. Helena Spišiaková
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Ing. Ingrid Konečná Veverková
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - komentár Marek Domin
Nové pravidlá ochrany osobných údajov Mgr. Tatiana Valentová, JUDr. Jana Žuľová, JUDr. Marek Švec

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha