Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
DIÁR SAMOSPRÁVY 2025 AVS Príloha

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní - komentár Pavol Rak, Juraj Hamuľák Príloha
Zákon o územnom plánovaní. Komentár Slavomíra Salajová Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (6.vyd.) Mária Stanislavová Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia 4. vydanie Anna Böhmerová – Mária Stanislavová Príloha
Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka; 2. vydanie Iveta Matlovičová Príloha
Zákon o pozemkových spoločenstvách – komentár Marek Maslák, Róbert Jakubáč Príloha
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia Matej Drotár Príloha
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia Matej Drotár Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rozpočet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Hlavný kontrolór - otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
odborný mesačník: ODPADY Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
odborný mesačník: Dane a účtovníctvo v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Komunálne právo Jozef Tekeli, Lukáš Tomaš Príloha
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva – komentár Lenka Hmírová Príloha
Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede Mária Stanislavová Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (3.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár Matej Drotár Príloha
Zákon o samosprávnych krajoch – komentár Jozef Tekeli – Lukáš Tomaš – Marian Hoffmann Príloha
Katastrálny zákon – komentár 2. vydanie Ondrej Halama
Zákon o obecnom zriadení – komentár 2. vydanie Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Lukáš Tomaš Príloha
Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC. Otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede Ladislav Briestenský Príloha
Susedské spory v obci (2.aktualizované a rozšírené vydanie) Helena Spišiaková Príloha
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár Zuzana Dianová Príloha
GDPR v pracovnoprávnej praxi Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov Tatiana Valentová – Jan Horecký – Marek Švec Príloha
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva Ladislav Briestenský Príloha
Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia. 2., aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra; 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o pozemkových spoločenstvách – komentár Marek Maslák, Róbert Jakubáč Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár (e-kniha) JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
odborný dvojmesačník: Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
odborný mesačník: Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
odborný mesačník: Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková Príloha

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha