Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
Zákon č.135/1961 Z.z. o POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy)
Mgr. František Rybárik; kpt. Mgr. Martin Polka 26.09.2023 09:00 26.09.2023 13:30  Pozvánka
Prezenčný seminár
v TRNAVE: Miestne dane a poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, poplatok za rozvoj v zmysle AKTUÁLNYCH NOVIEL zákona
Ing. Iveta Ištoková 03.10.2023 09:00 03.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
NOVÉ PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE OVZDUŠIA (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) SO ZAMERANÍM NA POVINNOSTI OBCÍ A MIEST
Ing. Ľubomír Žiak 03.10.2023 09:00 03.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Príprava a realizácia SMÚTOČNÝCH OBRADOV (občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, občiansky pohreb, uloženie urny)
Anna Hlinková 05.10.2023 09:00 05.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Akreditovaný kurz : PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Ing. Terézia Urbanová 09.10.2023 08:30 13.10.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
Miestne dane a poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, poplatok za rozvoj v zmysle AKTUÁLNYCH NOVIEL zákona
Ing. Iveta Ištoková 10.10.2023 09:00 10.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
VEĽKÁ NOVELA zákona o MAJETKU OBCÍ účinná OD 1.11.2023
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 12.10.2023 09:00 12.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest
Mgr. Zuzana Dianová 17.10.2023 09:00 17.10.2023 13:00  Pozvánka
Ostatné
Samosprávna kvapka krvi
18.10.2023 08:00 18.10.2023 11:00  Pozvánka
Online seminár
ZOSTAVENIE ROZPOČTU na roky 2024 - 2026. Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel
Ing. Mária Kasmanová 19.10.2023 09:00 19.10.2023 13:30  Pozvánka
Online seminár
Ekonomické minimum pre POSLANCOV - ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE
Ing. Ingrid Konečná Veverková 20.10.2023 09:00 20.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
v TRNAVE: PRAKTICKÁ APLIKÁCIA CESTOVNÝCH NÁHRAD V PODMIENKACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY (obce, mestá, školy, školské zariadenia a ostatné rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC), ICH EVIDENCIA A ÚČTOVANIE
Ing. Mária Kasmanová 07.11.2023 09:00 07.11.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ZODPOVEDNÁ OSOBA - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 09.11.2023 09:00 09.11.2023 13:00
Online seminár
FINANCOVANIE originálnych kompetencií v ŠKOLSTVE v roku 2024
Ing. Ingrid Konečná Veverková 10.11.2023 09:00 10.11.2023 13:00
Online seminár
CESTOVNÉ NÁHRADY - praktická aplikácia v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií – EVIDENCIA, ÚČTOVANIE
Ing. Mária Kasmanová 14.11.2023 09:00 14.11.2023 13:30
Online seminár
Daňové EXEKÚCIE
JUDr. Ingrid Ney 16.11.2023 09:00 16.11.2023 13:00
Online seminár
KONTROLA hospodárenia s majetkom obce a ROPO
Ing. Ingrid Konečná Veverková 24.11.2023 09:00 24.11.2023 13:00
Prezenčný seminár
v TRNAVE: Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 24.11.2023 09:00 24.11.2023 13:00
Online seminár
Právne vynucovanie poriadku pri PARKOVANÍ v obciach po novele zákona.
JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 29.11.2023 09:00 29.11.2023 13:00
Prezenčný seminár
v TRNAVE: Účtovná závierka v obciach, mestách, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 30.11.2023 09:00 30.11.2023 13:00
Ostatné
Vianočné stretnutie pre starostov a primátorov členských obcí/miest ZMO
07.12.2023 16:00 07.12.2023 23:55
Online seminár
Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 08.12.2023 09:00 08.12.2023 13:00
Online seminár
Účtovná závierka v obciach, mestách, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 12.12.2023 09:00 12.12.2023 13:00