Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Pracovná cesta starostov a primátorov regiónu Bielorusko 03-09-2019 08:00 07-09-2019 20:00
Pracovno právne vzťahy v miestnej samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 10-09-2019 09:00 10-09-2019 13:00  Pozvánka
Samosprávny deň regiónu JE Jaslovské Bohunice 12-09-2019 10:00 12-09-2019 20:00  Pozvánka
Finančné výkazy v obciach a obcou /mestom zriadených ROPO Ing. Mária Kasmanová 19-09-2019 09:00 19-09-2019 13:00  Pozvánka
ZMENY VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH v nadväznosti na novú legislatívu k 1.9.2019 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 24-09-2019 09:00 24-09-2019 14:00  Pozvánka
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., miestny poplatok za rozvoj (daň z nehnuteľnosti) Ing. Iveta Ištoková 01-10-2019 09:00 01-10-2019 13:00  Pozvánka
Školské stravovanie v obciach, v ROPO zriadených obcou z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva Ing. Terézia Urbanová 03-10-2019 09:00 03-10-2019 13:00  Pozvánka
Samosprávna kvapka krvi 09-10-2019 08:00 09-10-2019 11:00
Povoľovanie výrubu drevín JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 10-10-2019 09:00 10-10-2019 13:00  Pozvánka
Nakladanie s majetkom so zameraním na obchodnú verejnú súťaž Mgr. Ladislav Briestenský 15-10-2019 09:00 15-10-2019 13:00  Pozvánka
Vzťah OBEC - URBÁR (pozemkové spoločenstvá); Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav JUDr. Marek Maslák, PhD. 22-10-2019 09:00 22-10-2019 13:00  Pozvánka
Kompetencie a vzťah zriaďovateľ – škola - riaditeľ školy - v pracovno-právnej oblasti Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 29-10-2019 09:00 29-10-2019 13:30  Pozvánka
Základné vnútorné normy obecnej samosprávy Mgr. Ladislav Briestenský 07-11-2019 09:00 07-11-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónu ZMO, JE Jaslovské Bohunice JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a ďalší 13-11-2019 12:00 15-11-2019 11:00  Pozvánka
Účtovná závierka za rok 2019 pre ROPO zriadené obcou/VUC Ing. Terézia Urbanová 20-11-2019 09:00 20-11-2019 13:00
Účtovná závierka za rok 2019 pre obce/mestá Ing. Terézia Urbanová 25-11-2019 09:00 25-11-2019 13:00
Mzdová účtovníčka na konci roka 2019 Ing. Pavol Kukučka 05-12-2019 09:00 05-12-2019 12:30
Vianočné stretnutie pre starostov a primátorov regiónu JE Jaslovské Bohunice 12-12-2019 16:00 12-12-2019 23:55