Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Video seminár
SPRÁVA REGISTRATÚRY pre začiatočníkov v obciach a ROPO (od A po Z)
PhDr. Verona Nováková, PhD. 13.03.2023 10:00 31.03.2023 23:55  Pozvánka
Online seminár
Predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024
PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 22.03.2023 09:00 22.03.2023 13:30  Pozvánka
Prezenčný seminár
Pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy z oblasti správy miestnych daní a poplatkov
Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 22.03.2023 10:00 24.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Postupy účtovania v NEZISKOVEJ účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
Ing. Jana Vršková 24.03.2023 09:00 24.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ODPADOVÉ hospodárstvo obce – zmeny a nové povinnosti v roku 2023
Ing. Peter Gallovič 28.03.2023 09:00 28.03.2023 13:30  Pozvánka
Online seminár
OHLASOVANIE drobných stavieb obci a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady
JUDr. Helena Spišiaková 30.03.2023 09:00 30.03.2023 13:30  Pozvánka
Online seminár
Zákon č. 178/1998 Z. z. o PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR: TRŽNICE, J
JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK 05.04.2023 09:00 05.04.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu ZÁVEREČNÉHO účtu obce / mesta
Ing. Mária Kasmanová 12.04.2023 09:00 12.04.2023 13:30  Pozvánka
Online seminár
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente
Ing. Erika Kusyová 13.04.2023 09:00 13.04.2023 13:30  Pozvánka
Prezenčný seminár
ZRUŠENÉ: Vzdelávacie stretnutie pre starostov a primátorov (program v pozvánke)
Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Patrik Porubčan, Osobnyudaj.sk 13.04.2023 10:00 14.04.2023 13:00
Online seminár
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv
Mgr. Vladimír Pirošík 18.04.2023 09:00 18.04.2023 13:30  Pozvánka
Online seminár
Sociálna oblasť a samospráva - posudzovanie odkázanosti na sociálne služby a jej ďalšie povinnosti
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 20.04.2023 09:00 20.04.2023 13:30  Pozvánka
Ostatné
LEN pre členov OIK Bohunice: Zahraničná pracovná cesta
24.04.2023 05:15 27.04.2023 23:00
Online seminár
ŠTATÚT a organizačný poriadok obce
Mgr. Ladislav Briestenský 25.04.2023 09:00 25.04.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
Ing. Miriam Majorová, PhD. 27.04.2023 09:00 27.04.2023 13:30  Pozvánka
Online seminár
Záškoláctvo po aktuálnej zmene zákona (názov ešte upresníme)
JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 10.05.2023 09:00 10.05.2023 14:00
Online seminár
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie
PhDr. Verona Nováková, PhD. 11.05.2023 09:00 11.05.2023 13:30
Prezenčný seminár
Akreditovaný kurz: Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie POHREBISKA.
Ladislav STRÍŽ, predseda SAPaKS Vladimír ECKER, podpredseda SAPaKS 16.05.2023 08:30 19.05.2023 16:00  Pozvánka
Online seminár
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou
Ing. Mária Kasmanová 16.05.2023 09:00 16.05.2023 14:00
Prezenčný seminár
Profesný a osobnostný rozvoj zamestnancov obcí
Mgr. Ladislav Briestenský 24.05.2023 10:00 26.05.2023 10:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Akreditovaný kurz : PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Ing. Terézia Urbanová 09.10.2023 08:30 13.10.2023 14:00