Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
XXX.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 03-09-2020 09:30 03-09-2020 13:00  Pozvánka
Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá , VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 08-09-2020 08:30 17-09-2020 15:00  Pozvánka
Samosprávny deň regiónu JE Jaslovské Bohunice 09-09-2020 10:00 09-09-2020 20:55  Pozvánka
NOVÝ termín za 21.4.: Špecifiká zaraďovania a odmeňovania /nie len/ pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 11-09-2020 09:00 11-09-2020 13:30  Pozvánka
ZRUŠENÉ: Pracovná cesta starostov a primátorov samospráva Alsasko a inštitúcie EÚ Štrasburg 13-09-2020 05:00 17-09-2020 23:55
Praktické skúsenosti samospráv s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) Mgr. Vladimír Pirošík 14-09-2020 09:00 14-09-2020 13:30  Pozvánka
Náhradný termín za 12.3.: Odmeňovanie volených funkcionárov v samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 22-09-2020 09:00 22-09-2020 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónov JE Jaslovské Bohunice a Stredné Považie JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 30-09-2020 12:00 02-10-2020 11:00  Pozvánka
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020 Ing. Peter Gallovič 06-10-2020 09:00 06-10-2020 14:00  Pozvánka
Proces zostavenia rozpočtu, schválenie, zmeny a programový rozpočet Ing. Mária Kasmanová 08-10-2020 09:00 08-10-2020 13:30  Pozvánka
Samosprávna kvapka krvi 14-10-2020 08:00 14-10-2020 11:00
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí Ing. Terézia Urbanová 14-10-2020 09:00 14-10-2020 14:00
DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE - Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Obchodný zákonník. Nové ustanovenia v roku 2020. JUDr. Ingrid Ney 16-10-2020 09:00 16-10-2020 14:00  Pozvánka
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a DSO. Miestny poplatok za rozvoj. Ing. Iveta Ištoková 22-10-2020 09:00 22-10-2020 13:30
Register adries – aplikačná prax a referenčnosť Ing. Juraj Muravský 27-10-2020 09:00 27-10-2020 13:00  Pozvánka
Trenčín: Akreditovaný kurz: Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ 02-11-2020 09:00 06-11-2020 15:30  Pozvánka
Sociálny fond a cestovné náhrady v praxi Ing. Mária Kasmanová 05-11-2020 09:00 05-11-2020 13:30  Pozvánka
Účtovná závierka k 31.12.2020 pre ROPO zriadené obcou/mestom a VÚC Ing. Terézia Urbanová 12-11-2020 09:00 12-11-2020 14:00
Webové sídlo inštitúcie verejnej správy (obce, mestá a nimi zriadené ROPO) Ing. Erika Kusyová 19-11-2020 09:00 19-11-2020 14:00  Pozvánka
Účtovná závierka k 31.12.2020 pre obce/mestá Ing. Terézia Urbanová 25-11-2020 09:00 25-11-2020 14:00
Vianočné stretnutie pre starostov a primátorov regiónu JE Jaslovské Bohunice 03-12-2020 16:00 03-12-2020 23:55
Mzdárka - mzdová agenda v závere roka 2020 Ing. Pavol Kukučka 08-12-2020 09:00 08-12-2020 13:30