Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
MIESTNA SAMOSPRAVA - Základné princípy fungovania III. kolektív autorov AVS

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Susedské spory v obci (2.aktualizované a rozšírené vydanie) Helena Spišiaková Príloha
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár Zuzana Dianová Príloha
GDPR v pracovnoprávnej praxi Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov Tatiana Valentová – Jan Horecký – Marek Švec Príloha
Zákon o pohrebníctve - komentár Boris Balog, Zuzana Gálisová Príloha
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva Ladislav Briestenský Príloha
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) Marek Maslák Príloha
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková Príloha
Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia. 2., aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede Mária Stanislavová Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia; 2., aktualizované vydanie Anna Böhmerová, Mária Stanislavová
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra; 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
odborný mesačník ODPADY Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Zákonník práce; Zákon o kolektívnom vyjednávaní; Komentár. I. a II. zväzok Marek Švec, Jozef Toman a kolektív Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o regionálnej investičnej pomoci – praktický komentár Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená Príloha
Zákon o odpadoch – komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Mzdy profesionálne, 2. vyd. Iveta Matlovičová Príloha
Osobitosti v mzdovej učtárni Iveta Matlovičová Príloha
Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ingrid Konečná Veverková Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku Ingrid Konečná - Veverková Príloha
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných údajov Praktický komentár Tatiana Valentová, Martin Birnstein, Ján Golais Príloha
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová
Nakladanie s majetkom obce Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha