Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
DIÁR SAMOSPRÁVY 2024 AVS Príloha

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach Miriam Niková Príloha
Efektívna komunikácia školy s rodičom Soňa Koreňová – Kristián Berecz Príloha
Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru Andrea Olšovská – Karina Divékyová – Marián Mészáro Príloha
Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie Marek Švec / Jozef Toman a kolektív Príloha
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia Matej Drotár Príloha
Mediácia – odborná príprava Dagmar Tragalová – Jana Pružinská – Vladimír Labáth Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rozpočet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Hlavný kontrolór - otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
odborný mesačník: ODPADY Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
odborný mesačník: Dane a účtovníctvo v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Komunálne právo Jozef Tekeli, Lukáš Tomaš Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy Mária Stanislavová Príloha
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva – komentár Lenka Hmírová Príloha
Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede Mária Stanislavová Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia (3.vydanie) Anna Böhmerová – Mária Stanislavová Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (3.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií - komentár Zuzana Magurová / Hana Magurová Príloha
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár Matej Drotár Príloha
Neplatné skončenie pracovného pomeru Simona Schuszteková Dušeková Príloha
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (už len ako eKNIHA) Ingrid Konečná Veverková
Zákon o samosprávnych krajoch – komentár Jozef Tekeli – Lukáš Tomaš – Marian Hoffmann Príloha
Katastrálny zákon – komentár 2. vydanie Ondrej Halama
Zákon o obecnom zriadení – komentár 2. vydanie Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Lukáš Tomaš Príloha
Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC. Otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede Ladislav Briestenský Príloha
Výber zamestnancov Právne úskalia obsadzovania pracovných miest Jana Žuľová Príloha
Susedské spory v obci (2.aktualizované a rozšírené vydanie) Helena Spišiaková Príloha
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár Zuzana Dianová Príloha
GDPR v pracovnoprávnej praxi Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov Tatiana Valentová – Jan Horecký – Marek Švec Príloha
Zákon o pohrebníctve - komentár Boris Balog, Zuzana Gálisová Príloha
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva Ladislav Briestenský Príloha
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) ; ako e-KNIHA Marek Maslák Príloha
Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia. 2., aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra; 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár (e-kniha) JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (len ako eKniha)) Ingrid Konečná - Veverková
Materská škola – organizácia a manažment 2. doplnené a aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Nakladanie s majetkom obce (len ako eKNIHA) Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Príloha
odborný dvojmesačník: Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
odborný mesačník: Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
odborný mesačník: Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová Príloha
Rozpočet obce a vyššieho územného celku (len ako e-KNIHA) Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha