Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
PRAKTICKÝ SPRIEVODCA ÚČTOVNOU KONSOLIDÁCIOU MIEST A OBCÍ Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA Príloha

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (3.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Zákon o podpore v čase skrátenej práce – komentár Marek Švec / Jana Žuľová Príloha
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií - komentár Zuzana Magurová / Hana Magurová Príloha
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár Matej Drotár Príloha
Zákon o zdravotnom poistení – komentár Katarína Fedorová Príloha
Neplatné skončenie pracovného pomeru Simona Schuszteková Dušeková Príloha
Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa Marek Švec – Andrea Olšovská Príloha
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (už len ako eKNIHA) Ingrid Konečná Veverková
Zákon o samosprávnych krajoch – komentár Jozef Tekeli – Lukáš Tomaš – Marian Hoffmann Príloha
Katastrálny zákon – komentár 2. vydanie Ondrej Halama
Manažovanie zmeny v školskom prostredí Vedenie ľudí I. Mária Nogová Príloha
Zákon o obecnom zriadení – komentár 2. vydanie Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Lukáš Tomaš Príloha
Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC. Otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede Ladislav Briestenský Príloha
Výber zamestnancov Právne úskalia obsadzovania pracovných miest Jana Žuľová Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 4.vydanie Mária Stanislavová Príloha
Susedské spory v obci (2.aktualizované a rozšírené vydanie) Helena Spišiaková Príloha
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár Zuzana Dianová Príloha
GDPR v pracovnoprávnej praxi Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov Tatiana Valentová – Jan Horecký – Marek Švec Príloha
Zákon o pohrebníctve - komentár Boris Balog, Zuzana Gálisová Príloha
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva Ladislav Briestenský Príloha
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) ; ako e-KNIHA Marek Maslák Príloha
Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia. 2., aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia; 2., aktualizované vydanie Anna Böhmerová, Mária Stanislavová Príloha
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra; 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
odborný mesačník ODPADY Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o odpadoch – komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2.doplnené a prepracované vydanie), LEN e-kniha Ladislav Briestenský Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (len ako eKniha)) Ingrid Konečná - Veverková
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Nakladanie s majetkom obce (len ako eKNIHA) Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Príloha
odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová Príloha
Rozpočet obce a vyššieho územného celku (len ako e-KNIHA) Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha